Carnex u postupku podnošenja zahteva za izdavanje IPPC dozvole

25. februar 2010.

Kompanija Carnex je, u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, obavezna da pribavi integrisanu dozvolu (Integrate Pollution Prevention and Control) za izvođenje svojih aktivnosti u sledećim postrojenjima: PC Industrija mesa Carnex Vrbas, PC Stočarstvo - Farmacoop, Farma svinja Vrbas, Farma svinja Savino Selo, Farma svinja Bačko Dobro Polje.

S obzirom na to da se postrojenja/pogoni u kompaniji Carnex nalaze na različitim lokacijama potrebno je pribaviti integrisanu dozvolu za svaku lokaciju pojedinačno. Imajući u vidu da je reč o kompleksnom poslu, osnovan je Tim za rad na pribavljanju IPPC dozvole koji se sastoji od 13 članova - zaposlenih čija će stručnost i pomoć u pribavljanju integrisane dozvole i pripremi neophodne dokumentacije biti od velikog značaja.

Kompanija je angažovala konsultantsku kuću Tahal-Fideco iz Beograda za pružanje konsultantskih usluga prilikom pripreme zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i za pripremu, odnosno izradu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole (Plan monitoringa, Plan mera za efikasno korišćenje energije, Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja, Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja uslovima propisanim zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, revizija Plana upravljanja otpadom, itd.) i za ostale konsultantske poslove tokom pregovora i usaglašavanja sa nadležnim organom.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…