Recikliranje otpadne rasvete

15. februar 2010.

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Sl.Glasnik RS, broj 36/09), Pravilnika o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (Sl. Glasnik RS, broj 12/95, 56/2010), kao i hijerarhije upravljanja otpadom, Kompanija Carnex obavlja adekvatno zbrinjavanje otpadne rasvete koja se svakodnevno generiše u kompaniji (otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu i drugi uređaji za osvetljenje). To podrazumeva rešavanje ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način, odnosno reciklažu.

Početkom oktobra je preuzeta celokupna količina fluorescentnih cevi i ostale otpadne rasvete od strane reciklažnog centra. Otpadne neonke i sijalice su generisane i sakupljene u metalnim sanducima sa poklopcem u PC Industriji mesa, RJ Pogon trajne robe, PC Silosi, PC Fabrika stočne hrane i na sve tri svinjogojske farme u Vrbasu, Bačkom Dobrom Polju i Savinom Selu.

Kompanija je uz prethodnu najavu kretanja opasnog otpada Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja i uz Dokument o kretanju opasnog otpada predala na reciklažu 0.42 tone otpadnih fluorescentnih cevi i ostale otpadne rasvete.

Carnex je nedavno dobio i sertifikat o reciklaži, odnosno dokument o kretanju opasnog otpada, a odnosi se na otpadne fluoroscentne cevi i ostale uređaje za osvetljenje.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…