Cisterna za rasturanje tečnog stajnjaka u Carnex-u

Cisterna za rasturanje tečnog stajnjaka u Carnex-u

Carnex je nedavno nabavio i cistern za rasturanje tečnog stajnjaka, što predstavlja jedan od najznačajnijih ekoloških CAPEX projekata. Proizvođač…

Separator za stajnjak na farmi svinja

Separator za stajnjak na farmi svinja

Još jedna velika investicija u ekologiju: Na farmi svinja u Vrbasu instaliran je separator koji odvaja tečne od čvrste faze stajnjaka i time je omogućeno…

Carnex u postupku podnošenja zahteva za izdavanje IPPC dozvole

Carnex u postupku podnošenja zahteva za izdavanje IPPC dozvole

Kompanija Carnex je, u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje…

Carnex izrađuje projekat postrojenja za tretman otpadnih voda

Carnex izrađuje projekat postrojenja za tretman otpadnih voda

Kompanija CARNEX je u toku izrade projekta postrojenja za tretman otpadnih voda, koja će se ispuštati u centralno postrojenje za prečišćavanje…

Završen Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Završen Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, a radi rešavanja problema otpadnih voda u Industriji mesa završena je izrada tehničke dokumentacije, odnosno…

Recikliranje otpadne rasvete

Recikliranje otpadne rasvete

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Sl.Glasnik RS, broj 36/09), Pravilnika o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (Sl. Glasnik…