OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

20. juni 2016.

Na osnovu Odluke Generalnog direktora br. 2528 od 21.04.2016. godine i br. 3824 od 13.06.2016. godine, kompanija CARNEX D.O.O. INDUSTRIJA MESA VRBAS, Ul. Kulski put br. 26, matični broj 08055904, objavljuje sledeći:

 

O G L A S

O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Odlukom Generalnog direktora kompanije Carnex d.o.o. Industrija mesa Vrbas br. 2528 od 21.04.2016. godine odredjeno je otudjenje rashodovanih osnovnih sredstava – neregirstrovanih teretnih vozila i priključne mehanizacije sa karakteristikama, oznakama i početnom cenom u svemu prema sledećoj specifikaciji:

 

R.b.

Tip i model vozila

Godina proizvodnje

Broj šasije

Početna cena u RSD bez PDV-a

1.

FAP 1620 sa komorom

1988

20BD4899575

155.000,00

2.

TAM 130 sa komorom

1987

890004909

100.000,00

3.

FAP 1620 za prevoz svinja

1987

103839

160.000,00

4.

FAP 1620 za prevoz svinja

1988

107850

160.000,00

5.

Kamionska prikolica ITAS

1984

8401815

120.000,00

6.

FAP 1620 za prevoz svinja

1988

107841

145.000,00

 

2. Osnovna sredstva iz stava 1. Odluke se prodaju u vidjenom stanju, i to putem usmenog javnog nadmetanja.

 

3. Prodaja putem usmenog javnog nadmetanja će se održati dana 25.06.2016. godine na poslovnoj lokaciji sedišta kompanije u Vrbasu, Ul. Kulski put br. 26, a sa početkom u 12.00 časova.

 

4. Pravo učešća u usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, osim zaposlenih u Carnex d.o.o. Industrija mesa Vrbas koju čine članovi imenovane komisije za sprovodjenje postupka prodaje osnovnh sredstava.

 

5. Zainteresovana lica za učešće u usmenom javnom nadmetanju mogu razgledati rashodovana vozila – osnovna sredstva iz stava 1. Odluke na dan nadmetanja, i to u vremenu od 10.00 – 12.00 časova.

 

6. Svi učesnici usmenog javnog nadmetanja dužni su da na ime obezbedjenja uslova za učešće u nadmetanju polože depozit u visini 10% od početne neto cene navedene u specifikaciji iz stava 1. ove Odluke, i to uplatom novčanih sredstava na tekući račun kompanije Carnex d.o.o. Industrija mesa Vrbas br. 105-83384-40 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. – Beograd. Izuzetno, učesnik može uplatiti depozit i na dan nadmetanja na Blagajni Carnex d.o.o. Industrija mesa Vrbas

 

7. Utvrdjuje se licitiacioni korak u postupku usmenog javnog nadmetanja u iznosu od 5.000,00 (pethiljada) RSD.

 

8. Učesnik koji ponudi najveću cenu i čija ponuda bude utvrdjena kao najpovoljnija od strane Komisije imenovane za sprovodjenje postupka usmenog javnog nadmetanja do okončanja nadmetanja, dužan je da u roku od 5 (pet) radnih dana zaključi sa Carnex d.o.o. Industrija mesa Vrbas kupoprodajni ugovor za osnovno sredstvo koje je izlicitirao i izvrši uplatu izlicitirane cene u ugovorenom roku. Porez na prenos apsolutnih prava i druge poreske dažbine po osnovu kupoprodaje izlicitiranog osnovnog sredstva padaju na teret kupca.

 

9. Sve informacije o postupku prodaje putem usmenog javnog nadmetanja po ovom Oglasu, zainteresovana lica mogu dobiti na kontakt telefone 064/8514-166 i 064/8514-101, i to radnim danom u vremenu od 08.00 – 16.00 časova.

 

ZA CARNEX D.O.O. INDUSTRIJA MESA VRBAS

Predsednik Komisije za sprovodjenje postupka prodaje rashodovanih

osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja


ZLATNA NAGRADA - WORLD FOOD MOSCOW 2016

Na glavnom jesenjem događaju u Rusiji „World Food Moscow…

CARNEX dobitnik Superbrands priznanja CARNEX SUPERBREND U KATEGORIJI HRANE

Beograd, 14. jun 2016. – Kompanija Carnex koja posluje…

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR ZA CARNEX

Još jedna potvrda kvaliteta na 83. Međunarodnom poljoprivrednom…

CARNEX DOBITNIK PRESTIŽNE MEĐUNARODNE NAGRADE ZA GOTOVA JELA I PAŠTETE

Vrbas, 23. februar 2016. – Kompanija Carnex jedini je…