ИМ Карнекс је поново доказао да је друштвено одговорна компанија

13. мај 2012.

Од круцијалног значаја је да свака индустријска грана која током свог рада генерише отпад који је по карактеру опасан препозна неопходност друштвено одговорног пословања. Опасан отпад је сваки отпад који је на листи отпада (Европски каталог отпада-ЕWЦ) и листи хазардног отпада (ХWЛ) и поседује једну од 4 карактеристика (према УС ЕПА), која су: запаљивост, корозивност, реактивност и токсичност.

ИМ Карнекс је поново доказао да брине о заштити животне средине и здрављу човека.

Почетком 2012. године поверио је послове на сакупљању, сегрегацији, паковању, обележавању, преузимању и збрињавању опасног отпада оператеру Митецо-Кнежевац из Београда.

Опасан отпад, који је генерисан у ПЦ Фабрика сточне хране већином се састојао од лабораторијских хемикалија (соли тешких метала, разне киселине и базе и смеше органских растварача), као и од контаминиране амбалаже. Посебна пажња се водила приликом њиховог привременог складиштења у кругу предузећа, нарочито јер су у питању лабораторијске хемикалије које су иницијатори различитих хемијских реакција, уколико дођу у међусобни контакт. Узорковање и идентификацију отпада, као и одређивање физичких-хемијских карактеристика је урадила акредитована лабораторија, а у циљу израде Извештаја о испитивању отпада.

Више од 2800 кг опасног отпада је предато на коначно збрињавање у постројења за збрињавање опасног отпада у Базел у Швајцарску и у Беч у Аустрију. Поверени послови су извршени у складу са релевантном законском регулативом, у складу са АДР захтевима и захтевима ино-постројења. Како преузимање, тако и кретање опасног отпада уредно је најављено надлежним органима у складу са важећим Законом о управљању отпадом, а такође је обезбеђен и Документ о кретању опасног отпада, као и Потврда о одлагању од стране ино-постројења.


Карнекс производи за најмлађе

Донаторске активности Карнекс-а…

Карнекс помаже Народну кухињу у Новом Саду

Компанија “ Карнекс ” донирала…