Чувајте и ви воду за будуће генерације

26. септембар 2014.

Бунари који су некада били извор бистре воде за пиће данас могу бити озбиљан преносилац загађења. Преко напуштених бунара контаминанти са површине терена могу врло брзо доспети у водоносни слој који служи као ресурс воде за пиће. Контаминанти са површине терена могу бити компоненте из атмосферских падавина, као последица поплава, средства за заштиту биљака, вештачко и стајско ђубриво, полутанти из површинских вода, а све у зависности, где је лоциран стари бунар. Такође, до загађења подземних вода може доћи и због немарног коришћења старих бунара као септичке јаме или места за одлагање отпада. Уласком полутаната у подземне водене слојеве долази до погоршања квалитета воде издани, до одигравања непожељних реакција у води и развоја бактерија, које у мањој или већој мери утичу на питкост воде. Као последица тога било би неопходно додатно пречишћавање воде пре њене употребе као воде за пиће.

Управо због горе наведеног веома је важно да се напуштени бунари не занемарују, већ идентификују и правилно ликвидирају спречавајући на тај начин загађење подземних вода.

Компанија Карнекс је и овога пута дала свој допринос очувању животне средине. Ангажовањем овлашћене организације израђен је пројекат ликвидације напуштених бунара како за Индустрију меса Карнекс, тако и за свињогојске фарме и извршена је ликвидација укупно 10 старих бунара водећи рачуна при томе да бунари буду запуњени адекватним материјалом карактеристичним за дати терен. На овај начин је спречена могућност било какве контаминације подземних вода из напуштених бунара у власништву компаније Карнекс.

Вода је покретач природе, чувај је и ти.


Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…

Карнекс добио највећи водни акт

Највећи еколошки пројекат реализован…