Након отварања ППОВ започете активности на увођењу стандарда ИСО 14001:2004

11. јун 2012.

Систем управљања заштитом животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2004 је међународни стандард који захтева од организације ефективно управљање утицајима на животну средину.

Након пуштања у рад постројења за потпуни третман отпадних вода Индустрије меса и Погона за прераду нуспроизвода од клања животиња највиши менаџмент компаније Карнекс донео је одлуку о увођењу стандарда ИСО 14001:2004 и тиме још једном дао пример доброг домаћинског пословања.

Први и најважнији корак ком се приступило јесте дефинисање Политике заштите животне средине, израда Пословника о заштити животне средине и идентификација аспеката животне средине ради успостављања општих и посебних циљева њене заштите.

Активности при реализацији програма, одговорности, рокови, ресурси за реализацију циљева су дефинисани и документовани у програмима реализације посебних циљева.

Имплементација овог значајног еколошког стандарда представља први и основни БАТ стандард (Бест Авејлбл Техникс) који је императив за исходовање еколошке ИППЦ дозволе (Интегрално спречавање и контрола загађивања животне средине) сваког предузећа.

Након успешног увођења и сертификовања Система менаџмента квалитетом ИСО 9001 и ХАЦЦП стандарда, као и дугогодишње успешне сарадње послови на имплементацији стандарда ИСО 14001:2004 су поверени предузећу за консалтинг и менаџмент ИСО Систем Плус из Београда.

Овим еколошким кораком компанија Карнекс поново доказује пословање које је одговорно и према запосленима и њиховом окружењу и према природи.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…