Карнекс добио највећи водни акт

18. јул 2013.

Највећи еколошки пројекат реализован у компанији Карнекс, пројекат изградње и пуштања у рад Постројења за пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс је завршен добијањем Решења о водној дозволи.

Након истека пробног рада комисија за технички пријем ППОВ је позитивно оценила рад постројења са високом ефикасношћу пречишћавања отпадних вода генерисаних у индустрији меса.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је на почетку самог пројекта издао водне услове, затим водну сагласност да би на основу извештаја комисије и годину дана пробног рада издао водну дозволу као последњи водни акт којим се дозвољава испуштање пречишћене воде у природни реципијент.

Водна дозвола потврђује ефикасност рада постројења, што захтева константно одржавање свих машина, опреме, цевовода, затим неговање засејаних бактерија, редован мониторинг количине и квалитета воде, како би се у канал испуштала чиста вода и вратио живот.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…